KS Lex Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego (między innymi):

  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi SKO), wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym NSA),
  • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego,
  • sporządzanie odwołań, zażaleń oraz skarg na decyzje organów administracyjnych,
  • przygotowywanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji,
  • pomoc w postępowaniu w przedmiocie uzyskania koncesji na wydobycie kruszyw,
  • sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • pomoc w postępowaniach w sprawie wydawania pozwoleń na budowę, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy itp.